مردم به ارزو هاشون جامه عمل میپوشونن

.

.

.

.

.

.

.

من حتی نتونستم یه شورت پاش کنم